دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی برقرار شد

دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی علمی و پژوهشی معتبر بین المللی، برای کلیه کاربران دانشگاه فراهم شد.
کاربران دانشگاه می توانند از طریق درگاه Iranpaper.ir به این پایگاه ها دسترسی داشته باشند.

برای دریافت اطلاعات کاربری ورود به سامانه، لازم است فرم عضویت مربوطه تکمیل شده، با شماره ۳۸۴۱۱۱۰۳ (خانم سهرابی) تماس گرفته شود. دسترسی در داخل دانشگاه بدون وارد کردن اطلاعات کاربری امکانپذیر است.

راهنماهای مربوط به استفاده از بخش های مختلف سامانه، در این صفحه قابل دسترسی است.

سایر اطلاعیه ها

دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی برقرار شد

دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی علمی و پژوهشی معتبر بین المللی، برای کلیه کاربران دانشگاه فراهم شد.
کاربران دانشگاه می توانند از طریق درگاه Iranpaper.ir به این پایگاه ها دسترسی داشته باشند.

برای دریافت اطلاعات کاربری ورود به سامانه، لازم است فرم عضویت مربوطه تکمیل شده، با شماره ۳۸۴۱۱۱۰۳ (خانم سهرابی) تماس گرفته شود. دسترسی در داخل دانشگاه بدون وارد کردن اطلاعات کاربری امکانپذیر است.

راهنماهای مربوط به استفاده از بخش های مختلف سامانه، در این صفحه قابل دسترسی است.

افزودن نظرات